לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

סונטט ןוסיחה תכרעמ.םדאב תינוסיחה תכרעמה דומילל הרקמכ סונטט -תדפצ

,טנרטניאב תויצלומיסו תויצמינא בוליש
תישעמ הדבעמ בוליש
.הרקמ רואת תרזעב רקחל הנמזה

םידומילה תינכתב בוליש

תינוסיח תכרעמ -םדאב הלבוה

בשחמו ינורטקלא ןויליג , רקח תויונמוימ
,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ
.יעדמ יוסינ יביכרמ
תויצמינא, תונותנ תובותכ תרזעב טנרטניאב השילג ,טנרטניאב םירמאמב שומיש

.תויצלומיסו
.רמאמ לש תכרדומ האירק
.םינוש םיגשומ תנבה סוסיבל תישעמ הדבעמ עוציב


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל

תובחרה
WORD ץבוק תדרוהל
WORD ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)