לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

ןתלת - הזטניסוטופ

:ןתלת ינימ ינשב הזתניסוטופ בצק
רואה תמצוע תעפשה
.םינוש CO2 יזוכיר תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
.חמצב הנוזתו רוצי
.הזתניסוטופ

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
if תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,עצוממ
המגמה וק תאושמ , המגמ וק תפסוה ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט
,התועמשמו
.יעדמ יוסינ יביכרמ

חתפמ תולימ
CO2 זוכיר ,רוא תמצע ,ליבגמ םרוג ,הזתניסוטופ


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)