לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

השרות

.רודל רודמ תונוכת תרבעהב קסועה םוחתכ תרדגומ השרותה
,תונוכת תשרוה יכרד ,לדנמ יוסינ לש יתומכ חותינ :םיאשונב קוסענ וז תוליעפב
.תב וא ןב תדלוהל תורבתסהה

םידומילה תינכתב תוליעפה בוליש
.םידומילה תינכתבש "השרות" אשונב םירושקה םיאשונב תוליעפה תא בלשל ןתינחתפמ תולימ
ןטלש ןג ,ןג ,תויביסצר ,תויטננימוד,פיטונג ,פיטונפ ,לדנמ יקוח :ןכותה םוחתב
,תיטנג הנוכת ,טוגיזורטה ,טוגיזומוה ,תויטננימודוק ,(יביסצר) ,ןגסנ ןג ,(יטננימוד)
.(ןימ) גיווז ימוסומורכ ,םימוסומורכ ,תשכרנ הנוכת
.הגוע ףרג ,התליאש ,שופיח ,הדש ,המושר ,סיטרכ / ספוט :בשחמהו עדימה םוחתב

.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

תוליעפה תדרוהל

 תוליעפה ןוילג  תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)