לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

ףרטנ-ףרוט יסחי

הייסולכואל ןוזמ תשמשמ תחא הייסולכואשכ ,תויסולכוא יתש ןיב ןילמוג יסחי
.היינשה
.ףרטנ ףרוט יסחיל םימגד ינש
םידומילה תינכתב בוליש
.םימזינגרוא ןיב ןילמוג יסחי

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.םיפרג טוטרש

חתפמ תולימ
תייסולכוא ןיב לקשמ יווש תרפה ,ףרטנ ףרוט תויסולכוא ןיב לקשמ יווש ,ףרטנ ףרוט
.ףרטנ תייסולכואל ףרוט

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)