לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

הנובנ הנוזת

לע ןוזמה תעפשה לעו ,םימיוסמ תונוזמ לש הנובנ הריחב לע שגד םשומ וז תוליעפב
.ףוגה לש הניקתה ותוחתפתה
תא חתנלו ןגראל ידכ ,םינותנ דסמכ ינורטקלאה ןויליגב םישמתשמ וז תוליעפב
.רתוי הליעי הרוצב םינותנה


םידומילה תינכתב בוליש
.םידומילה תינכתב לולכה ,"הנזה" אשונב תבלתשמ תוליעפה
.הנובנ הנוזתב םירושקה םיאשונ לע שגד םשומ תוליעפבחתפמ תולימ
היגרנא תכירצ ,היוצר ףוג תסמ ,הירולק ,ןוזמ יביכר ,הנובנ הנוזת :ןכותה םוחתב
.יתנוזת ךרע ,ןזואמ-אל טירפת ,ןוזמ תצובק ,ןזואמ טירפת ,םויל תצלמומ
ףרג ,התליאש ,שופיח ,רודיס ,הדש ,המושר ,סיטרכ/ספוט :בשחמהו עדימה םוחתב
.הגוע.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

97 תסרגב תוליעפה תדרוהל

2000 תסרגב תוליעפה תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)