לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

ןימאית - B1 ןימטיו לש ותובישח

.בלב םירמוחה ףוליח לע הטאידב ןימאיתה תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
.ןוזמהמ םינימטיו תטילק ,םדאב הנזה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.יעדמה יוסינה יביכרמ ,םיפרג טוטרש ,עצוממ ,רעושמ ףרג ,הרעשה חוסינ

חתפמ תולימ
.בלב םירמוח ףוליחל דדמכ קפוד ,ןימטיו ,ירב ירב תלחמ


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)