לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

חלמה םי ילעפמ - תובוכרתו תודוסי

תודוסי" אשונל הבחרה תוליעפ איה "חלמה םי ילעפמ תובוכרתו תודוסי" תוליעפה
םינקמו הימיכה םוחתמ םיגשומב שומישב םידימלתה םיסנתמ וז תוליעפב ."תובוכרתו
.תימיכה היישעתלו םוי - םויה ייחל םרושיק ידי לע ,תויועמשמ םהל

.רחא אשונ תתב תדקמתמ הנחת לכשכ , תונחת שלשמ תבכרומ תוליעפה

ןוכיתה םיבו חלמה םיב םינויה יזוכיר - 1 הנחת
םיב םינויה יזוכיר ןיבל חלמה םיב םינויה יזוכיר ןיבש םילדבהב - תקסוע הנחתה
.הלא םימי ינשב םיחיכשה םינויהמ תונוש תובוכרת םושיר לוגרתב ; ןוכיתה

חלמה םי רוזאבש םילעפמב חלמה םי יממ תונוש תובוכרת תקפה - 2 הנחת

:חלמה םי ילעפמב חלמה םי ימימ לוצינ לש םיירקיעה םיכילהתב תקסוע הנחתה
יודיאו הדרפה

חלמה םי ילעפמב תובוכרתה רוצייב ילכלכה דצה - 3 הנחת

.םינשה ךרואל חלמה םי ילעפמב םיחלמ רוצייב ילכלכה דצב תקסוע הנחתה


םידומילה תינכתב תוליעפה בוליש
ילמיטפואה המוקמ ."תובוכרתו תודוסי" אשונב םידומילה תינכתב תבלתשמ תוליעפה
םוקימב םירושקה םיגשומ ודמל ןכו םימיוסמ תודוסי לע ודמל םידימלתהש רחאל איה
תריציו םיילילש םינוי ,םייבויח םינוי ,תוכתמ-לאו תוכתמ :ומכ ,תודוסיה תלבטב
.תובוכרתחתפמ תולימ
לש ימיכ ןמיס ,(ןוינא) ילילש ןוי ,(ןויטק) יבויח ןוי ,םינוי זוכיר :ןכותה םוחתב
.יודיא ,תבוכרת ,ימיכ רשק ,דוסי
.ףרג יריצ לש הדימ לגרס ,ןוימ :בושחמהו עדימה םוחתב
- תוליעפב
.עדימ תגצהו דובעל ילככ בלושמ ינורטקלאה ןויליגה
תויצמינאו עדימל רוקמכ בלושמ טנרטניאהתוליעפה תדרוהל


םינותנה ןוילג תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)