לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םימה תונימז

תונידמב םינימזה םימה תומכ ןיבל לארשי תנידמב םינימזה םימה תומכ ןיב האוושה
םיה תונידמב םימה תונימז תיזחת ;ןוכיתה חרזמב
ףרסא יבצ-ןב תירוא םע ףותישב התנבנ תוליעפה Weizmann
,םיעדמה תארוהל הקלחמה תאצוהב "לוחכה תכלה בכוכ" הדיחיה רובע
עדמל ןמציו ןוכמ


םידומילה תינכתב בוליש
,ץראה רודכ ינפ לע םינימזה םימה תומכל םירושקה םיאשונב
,םייפרגואיג - םיימוחת ןיב םיאשונ רידגהלו תוליעפב םינותנהמ תאצל רשפא
.רוקחל םילוכי םידימלתה םתוא םיינידמ ,םייתוגהנתה ,םיילכלכ

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,םיפרג טוטרש ,ןוימ


חתפמ תולימ
םימ תונימז תיזחת ,םימ תונימז

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)