לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םימה תכירצ

תומישמ שלש לש זראמ איה וז תוליעפ
תונושה תורטמל לארשיב הכירצ
תונושה תורטמל םלועב הכירצ
םינשה ךרואל םדאל לארשיב תיתיבה םימה תכירצו תואלקחב םימה תכירצ
ףרסא יבצ-ןב תירוא םע ףותישב התנבנ תוליעפה Weizmann
,םיעדמה תארוהל הקלחמה תאצוהב "לוחכה תכלה בכוכ" הדיחיה רובע
עדמל ןמציו ןוכמ


םידומילה תינכתב בוליש
,םינושה םיפנעב םימה תכירצ לע םיעיפשמה םימרוגב םינדה םיאשונב
,לארשיב הייסולכואה ילגרה תמועל םלועב הייסולכואה ילגרה
תונושה תורטמל הכירצה לש תוכלשהה


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,םיזוחא בושח ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,עצוממ

חתפמ תולימ
,םדאל םימ תכירצ ,םימ תכירצ

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)