לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים
םייח ילעבבו םדאב הנזה
ןוזמהמ לזרב תטילק
ןוזמב B1 ןימטיו לש ותובישח
ב"טח הנובנ הנוזת
םיחורפא לודיג לע ונימא תוצמוח תעפשה
תופועב ןוזמ תכורצת לע הרוטרפמט תעפשה
תוליטמו םיחורפא לע ןדיס תומר תעפשה
ןוזמה תלוצינ לעו תופועה תלידג לע ןוזמב ןובלח תומכ תעפשה
ץקועה לעו שבדה לע
םינימטיו !יתובר םינימטיו
 
תורעה
.Office2000 תסרגב בוציע ישוביש ונכתי .Office97 תסרגב וקפוה הז רגאמב תויוליעפה

Explorer ישמתשמל
תא דירוהל וסנ ,ןפדפדה ןולחב תוחתפנ ןה רשאכ תותנכותמה תויוליעפב םישובישב םתלקתנו הדימב
.הדובעו היפצ ךרוצל ישיאה בשחמל תויוליעפה יצבק

רשק ונמע ורצ ,תינכט הרזעל

רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)