לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים
חמצב רוצייו הנזה
ןתלתב - הזטניסוטופ
םילוחלחו םישורשא
תילעמב הזטניסוטופ
היוסה הדש
הזטניסוטופ לע הרוטרפמטה תעפשה
עקרקב םימה לש הזיחאת חכ
האידולאב הזטניסוטופ תעפשה
הנופא !יוה
םינגדב ינקנח ןושיד
קפיכה לע סומוח
 
תורעה
.Office2000 תסרגב בוציע ישוביש ונכתי .Office97 תסרגב וקפוה הז רגאמב תויוליעפה

Explorer ישמתשמל
תא דירוהל וסנ ,ןפדפדה ןולחב תוחתפנ ןה רשאכ תותנכותמה תויוליעפב םישובישב םתלקתנו הדימב
.הדובעו היפצ ךרוצל ישיאה בשחמל תויוליעפה יצבק

רשק ונמע ורצ ,תינכט הרזעל

רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)