לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תווצה ירבח

דומיל תודיחי בוציע :יגוגדפ ץועיו לוהינ
 ינמענ יזור

סופיירד סומע 'פורפ
ןייטשנייפ ןימיינב
ןומלט טנא'ג 'רד

תינכט הכימת :הכירעו דוביע זוכיר
רובת ןרע טור ליג רגה

:תורגב תוניחב תזכר
ןמאנ ןמענ תינור

:חותיפה תווצ
תזכר - ןומלט טנא'ג 'רד
ןמאנ ןמענ תינור
טור ליג רגה


Powerpoint תגצמ - טקיורפה לש תוליעפה ימוחת :תויוליעפהמ קלח בוציעו ינושאר בוציע
תליג הנפד
 
ונילא ובתכ :רתאה תונכתו בוציע
  בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע


     
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)