לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

המסיסל השקב

םיעדמה תארוהו תואלקחהו םייחה יעדמב בשחמ תבלושמ הדימלל טקיורפה
הכרדהו יאלקח ךוניח ידומיל
הביבסה תוכיאו ןוזמה ,תואלקחה יעדמל הטלוקפה
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
תובוחר 76100 12 ד.ת

08 - 9489137 ; 08 - 9489837 :לט

08 - 9473305 :סקפ

e.mail: compuprj@agri.huji.ac.il


םש
דסומה םש
ןכות
העדוהה
Email
ןופלט
סקפ
דיינ
 
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)