לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

סופירד סומע 'פורפ

רוטקוד ראת לעב ,תירבעה הטיסרבינואה לש תואלקחל הטלוקפה ךמסומו רגוב
היגולויבל הארוה תדועת אשונ ןכו ,תירבעה הטיסרבינואה םעטמ ,םיעדמה תארוהב
.םיינוכית רפס יתבל תואלקחו
,םיעדמה תארוהב םיקסוע וירקחמ .הכרדהו יאלקח ךוניח ידומיל להנמ
.ךוניחה דרשמו הטיסרבינואה לש תודעוב םינוש םידיקפת אלממ
.ותישארמ ותוא הוולמו ,ןייטשנייפ .ב םע דחי טקיורפה תא דסי
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)